15/09 2022

U istom filmu – korak dalje / In the same film – one step further

Novosti, U istom filmu – korak dalje

 

 

 

 

 

 

 

Sadržajna i senzorna neprimjerenost te nedostupnost uobičajenih kulturnih sadržaja djeci i mladima s teškoćama u razvoju glavni su problem kojima se bavimo u projektu “U istom filmu – korak dalje”. Senzorne različitosti mogu otežati sudjelovanje u socijalnim interakcijama, društvenim događajima i kino projekcijama, zbog čega je neophodno prilagoditi sadržaje njihovim potrebama i specifičnostima. Čak i u današnje vrijeme neki nisu nikad bili u kino, što dovoljno govori o tome koliko je u praksi takvih sadržaja. Kako bi i drugima omogućili i olakšali pripremu i provedbu prilagođenih kulturnih sadržaja, bit će napravljeni okviri metodoloških smjernica i uputa za publiku. One će omogućiti veću dostupnost kulturnih sadržaja marginaliziranim skupinama i stvoriti inkluzivno okruženje, pružajući na taj način podršku njihovom socioemocionalnom, jezičnom i kognitivnom razvoju te jačanju samopouzdanja.

 

U sklopu projekta održat ćemo niz aktivnosti – senzorne kino projekcije, kreativne radionice fotografije i animacije te niz izložbi radova polaznika – prilagođenih ciljanoj skupini. Tako će djeca i mladi s teškoćama u razvoju moći aktivno sudjelovati ne samo kao publika, nego i kao kreativci i umjetnici.

 

S ciljem stvaranja inkluzivnijeg društva, zagovarat ćemo promjene kulturnih politika tako što ćemo participativno – odnosno u suradnji s ranjivim skupinama – donijeti preporuke, poticati širu raspravu, utjecati na donositelje odluka na regionalnim i lokalnim razinama te senzibilizirati širu javnost. Da bi bismo u tome uspjeli, radit ćemo i na unaprjeđenju komunikacijskih vještina i javnog zagovaranja naših partnera.

 

Edukativne i savjetodavne aktivnosti koje smo osmislili za djecu i mlade s teškoćama u razvoju te stručnjake iz različitih područja imaju veliki potencijal za daljnji razvoj i primjenu, jer omogućavaju prilagodbu niza kulturnih područja u cijeloj Hrvatskoj, pa i šire.

 

Trajanje projekta: 01. 09. 2022. – 30. 11. 2023.

Vrijednost projekta: 45.000,00 Eura

Kontakt osoba: Marino Jurcan

Web stranica: www.metamedia.hr

Facebook: Udruga Metamedij

 

Projekt „U istom filmu – korak dalje“ je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

The content and sensory inadequacy and the inaccessibility of common cultural content to children and young people with disabilities are the central problem that the project addresses. Sensory differences complicate their participation in social interactions, events and movie screenings which is why we need to adapt the contents to their needs. Even today there are those who had never been at movies and that tells us enough about the occurrence of such programs.

 

In order to enable and facilitate the preparation and implementation of adapted cultural content for others, frameworks of methodological guidelines and instructions for the audience will be created. They will make cultural content more accessible to marginalized groups and create an inclusive environment. In this way they will provide support for their socio-emotional, linguistic and cognitive development and strengthen their self-confidence.

 

The project offers sensory cinema projections, photography and animation workshops, and a number of exhibitions of students’ works tailored to the target group, in which they actively participate as public, creators and artists.

 

With the aim of creating a more inclusive society, we will advocate changes in cultural policies by making recommendations in a participative way – that is, in cooperation with vulnerable groups. We will also encourage a broader discussion, influence the decision makers at the regional and local levels, and sensitize the general public. In order to succeed, we will also improve the communication skills and public advocacy of our partners.

 

The educational and counselling activities that we have designed for children and youth with disabilities and experts from various fields have great potential for further development and application, as they enable the adaptation of many cultural areas throughout Croatia and beyond.

 

 

Project duration: 01. 09. 2022. – 30. 11. 2023.

Project value: 45.000,00 Euros

Contact person: Marino Jurcan

Web page: www.metamedia.hr

Facebook: Udruga Metamedij

 

 

The project „In the same film – one step further“ benefits from a grant under the Active Citizens Fund from Iceland, Liechtenstein and Norway, through the EEA Grants.

 

Tags:

RSS 2.0 | trackback