25/11 2010

Prikupljanje potpisa za izmjene GUP-a na području “Lučica Delfin”/ Pula

Metamedia set

Zelena Istra u subotu, 27. studenoga, na tržnici u Puli, od 9 do 14 sati, nastavlja s aktivnostima na dokazivanju štetnosti predloženog Urbanističkog plana uređenja “Lučica Delfin”. Najavljuju početak prikupljanja većeg broja potpisa podrške građana za zahtjev za izmjenama Generalnog urbanističkog plana na području Lučice Delfin.

Članovi Inicijative će u cijeloj Puli prikupljati potpise podrške, ali pozivaju i ostale građane da se priključe ne samo potpisom podrške i već i vlastitim angažmanom na… prikupljanu potpisa. Namjera im je dokazati da odluka ove gradske vlasti nema potporu velikog dijela javnosti, te da ne pristaju na manipulaciju i korupciju u planiranju budućnosti svog grada.

Javite se ukoliko želite u svom susjedstvu, među prijateljima i kolegama na poslu sakupljati potpise.

TEKST ZAHTJEVA KOJI ĆE SE POTPISIVATI:

ZAHTJEV ZA IZMJENU GENERALOG URBANISTIČKOG PLANA (GUP) GRADA PULE u predjelu “UPU Lučica Delfin”

Zahtijevamo izmjenu GUP-a grada Pule u dijelu prostora koji obuhvaća «UPU Lučica Delfin», koji je sa sjeverne strane omeđen ulicom Prekomorskih brigada, sa zapadne strane ulicom Verudela, s istočne strane pristupnim putem za marinu «Veruda», s južne strane cestom za sportsku luku «Delfin» i obalom Verudskog kanala, kako je prikazano na slici 1.

Zahtijevamo da se površina koja je u navedenom prostoru označena za stambenu namjenu prenamijeni kako slijedi:
30% u namjenu: sport i rekreacija
60% u namjenu: javne zelene, šetališta, parkovi, urbana agrikultura
10% u namjenu: trgovačko-uslužna, ugostiteljsko-zabavna, opće javna i društvena, javni parking
Maksimalno dozvoljena visina građevina mjerena do najviše točke krova je 5 metara, jedna nadzemna etaža, nije dozvoljeno ograđivanje, koeficijent izgrađenosti građevinske čestice je maksimalno 0,2 (tj. 20%).

Objašnjenje

Smatramo da je namjena prostora koju zahtijevamo u tom području prirodno, društveno i ekonomski opravdana i logična jer se nalazi uz samo more i sportsku lučicu te graniči s turističkom zonom i zaštitnim zelenim površinama.
Grad Pula može prodajom i/ili davanjem u koncesiju zemljišta za navedene namjene namaknuti potrebna sredstva za inicijalno uređenje i kontinuirano održavanje cijelog tog prostora.
Svi građani i posjetitelji će od takve namjene prostora imati višestruke i trajne koristi, a sam grad će unaprijediti svoj turistički i image grada kvalitetnog življenja.
Građani su se u javnim raspravama o GUP-u tijekom 2004. i 2008. godine ogromnom većinom (praktički jednoglasno) izjašnjavali da su za minimalnu ili nikakvu gradnju u tom području a što su tijekom 2010. godine još jednom potvrdili na javnoj raspravi o urbanističkom planu uređenja tog područja i na zboru građana Mjesnog odbora Nova Veruda, kojem to područje pripada.
Smatramo da sadašnji GUP u navedenom području ne poštuje Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 od 13. srpnja. 2007.) gdje se u članku 7. navodi da je jedan od ciljeva prostornog uređenja i gradnje: “…- kvaliteta i ljepota izgrađenog okoliša, osobito u obalnom području uz zaštitu užeg obalnog pojasa od građenja,…”. Traženim izmjenama bi uži obalni pojas bio zaštićen od građenja.

Više informacija o inicijativi i kronologiju zbivanja možete pronaći na linku:
http://www.zelena-istra.hr/?q=hr%2Fnode%2F651

RSS 2.0 | trackback