14/10 2022

Kulturne politike odozdo: Tribina predstavljanja Kodeksa dobre prakse u DC-u Rojc

MI+ platforma, Novosti

Tribina predstavljanja Kodeksa dobre prakse bit će održana u četvrtak, 20. listopada u 14 sati u Dnevnom boravku DC-a Rojc.

 

Kodeks dobre prakse uspostave i funkcioniranja civilno-javnog partnerstva dokument je kojim se želi doprinijeti razvoju javne kulturne politike temeljene na sudjelovanju građana i civilnog društva u upravljanju lokalnim društveno-kulturnim centrima kao mehanizmu kojim se jača transparentnost, smanjuje korupcija i osigurava da se javnim resursima upravlja u interesu lokalne zajednice.

 

 

U sklopu projekta Kulturne politike odozdo Kodeks je izradila radna skupina (Davor Mišković, Duje Prkut, Mirela Travar, Domagoj Šavor, Matija Mrakovčić) koja će na javnoj tribini u Puli predstaviti njegov Nacrt i u konzultativnom procesu sa zainteresiranom javnosti raspraviti ključne elemente predloženog Kodeksa dobre prakse uspostave i funkcioniranja civilno-javnog partnerstva.

 

Uključivanjem građana u procese donošenja odluka osigurava se transparentnost postupanja javnih tijela i ostvarivanje javnog interesa. Stoga je demokratizacija upravljanja javnim resursima jedan od ključnih elemenata reforme javnog sektora, ali i društva u cjelini.

 

Već više od deset godina koncept sudioničkog upravljanja u kulturi primjenjuje se u Zagrebu, Karlovcu, Čakovcu, Splitu, Rijeci, Dubrovniku i Puli. Tamo se razvijaju društveno-kulturni centri (Pogon, Hrvatski dom, Kreativno edukativni centar Murai, Dom mladih, Filodrammatica, Lazareti, Društveni centar Rojc) kao novi oblici kulturnih institucija, na principu sudioničkog upravljanja. Pod time se podrazumijeva dijeljena odgovornost za prostor i sadržaje između civilnog društva i javne uprave, ali i među korisnicima prostora.

 

Projekt “Kulturna politika odozdo – Od dobrih praksi društveno-kulturnih centara do održivog okvira za sudioničko upravljanje” želi doprinijeti razvoju javne kulturne politike koja se temelji na sudjelovanju građana i civilnog društva u upravljanju lokalnim društveno-kulturnim centrima kao mehanizmu kojim se jača transparentnost, smanjuje korupcija i osigurava da se javnim resursima upravlja u interesu lokalne zajednice. Svrha te javne politike je formalizirati i standardizirati sudioničko upravljanje u kulturi koje zasad u RH postoji uglavnom kao neinstitucionalizirana praksa.

 

Stoga je u sklopu projekta formirana radna grupa koja je uključila istraživače u području kulturnih politika, stručnjake za anti-korupciju i stručnjake za dobre prakse u uspostavi mehanizama koji osiguravaju transparentnost, te je izrađen Kodeks dobre prakse uspostave i funkcioniranja civilno-javnog partnerstva.

 

Cilj Kodeksa dobre prakse je donošenje smjernica za uspostavu civilno-javnog partnerstva, preporuka ustrojstva i upravljačkih procesa, te preporuka mjera koja osiguravaju transparentnost i etičnost rada.

 

Na javnoj tribini povodom izrade Kodeksa sudjelovat će članovi radne skupine koji će predstaviti njegov Nacrt te u konzultativnom procesu s lokalnim predstavnicima javne uprave, stručnjacima za kulturne politike, organizacijama civilnog društva, korisnicima infrastrukture za kulturne i društvene djelatnosti te zainteresiranom javnosti, osigurati forum za raspravu o ključnim elementima predloženog Kodeksa dobre prakse uspostave i funkcioniranja civilno-javnog partnerstva.

 

Projekt Kulturna politika odozdo – Od dobrih praksi društveno-kulturnih centara do održivog okvira za sudioničko upravljanje je podržan sa € 149.940 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Nositelj projekta je Operacija grad (Zagreb), a partneri Savez udruga Klubtura (Zagreb), Kurziv – Platforma za pitanja kulture, medija i društva (Zagreb), Platforma za društveni centar Čakovec (Čakovec), Savez udruga Kaoperativa (Karlovac), Platforma doma mladih (Split), Art radionica Lazareti (Dubrovnik), Savez udruga Rojc (Pula), Savez udruga Molekula (Rijeka) te Mreža društveno-kulturnih centara (Zagreb).

RSS 2.0 | trackback