03/03 2011

Demokracija za 5!

Novosti

Zbog nedovoljne educiranosti i informiranosti o kreiranju, provedbi i praćenju provedbe lokalnih politika za mlade, udruge ZUM, Domaći, Nezavisna udruga mladih (u daljenjem tekstu: NUM), Centar za neformalnu edukaciju mladih – Kreatori ne Konzumatori (u daljenjem tekstu: CnC) i Klub mladih Bršadin (u daljenjem tekstu: KMB) odlučili su pokrenuti partnerski projekt “Demokracija za 5!”.
Svrha je potaknuti sudjelovanje mladih u neovisnom praćenju provedbe lokalnih politika za mlade i unapređenju demokratskih institucija društva kroz izgradnju partnerstva između mladih iz pet hrvatskih županija. Projektne aktivnosti koje će biti realizirane su sljedeće:
1.    partnerski sastanci,
2.    seminar “Utjecaj europske dimenzije na razvoj nacionalne, regionalne i lokalne politike za mlade”,
3.    izrada dokumenta s preporukama za unaprjeđenje lokalnih politika za mlade,
4.    završna konferencija u Osijeku.

Izravnu korist od projekta imat će:
1.    mladi u pet županija koji će, dokument s preporukama za unaprjeđenje lokalnih politika za mlade, koristiti kao alat za zagovaranje,
2.    donositelji odluka u pet županija realizacijom aktivnosti dobivaju alat i argumente koji omogućuju poduzimanje konkretnih akcija za razvoj politike za mlade kao javne politike.

SEMINAR “UTJECAJ EUROPSKE DIMENZIJE NA RAZVOJ NACIONALNE, REGIONALNE I LOKALNE POLITIKE ZA MLADE”
Cilj seminara jest osnažiti mlade za aktivan građanski angažmana kroz razmjenu iskustava i znanja te izgraditi njihovu stručnost kako bi bili sposobni zagovarati razvoj lokalnih politika za mlade.

Seminar je namijenjen mladima u dobi od 15 do 30 godina, aktivnima u Istarskoj, Karlovačkoj, Varaždinskoj, Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji, kroz formalni ili neformalni oblik angažmana: incijative, udruge, klubovi mladih, savjeti mladih, učenička vijeća, pomlaci političkih stranaka i drugih organiziranih struktura mladih i za mlade. Iz svake županije na seminaru može sudjelovati 5 mladih osoba.

Teme koje će biti obrađene su sljedeće:
–    važni dokumenti za mlade na razini EU i Vijeća Europe,
–    europski standardi razvoja politike za mlade,
–    metode koje omogućuju razvoj politike za mlade na europskoj razini;
–    predstavljanje primjera dobre i/ili loše prakse nekih procesa politike za mlade u pojedinim županijama iz kojih dolaze organizacije organizatorice seminara;
–    praktičan rad: odabir tema za izradu dokumenta s preporukama za unaprjeđenje lokalnih politika za mlade.

Pozivaju se svi zainteresirani da se prijave na seminar koji će se održati od 14. do 17. travnja 2011. u Istarskoj županiji. Broj sudionika/ca seminara je ograničen. Na seminaru može sudjelovati 20 osoba, po 5 iz Istarske, Karlovačke, Varaždinske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.
Poziv na iskaz interesa za sudjelovanje na projektu “Demokracija za 5!” s detaljnim informacijama o uvjetima prijave i prijavnicu možete pronaći u Centru za mlade Pula ili na www.mladipula.org. Ispunjenu prijavnicu zainteresirani moraju poslati na e-mail adresu ana@mladipula.org. Troškove putovanja, smještaja i prehrane u potpunosti pokriva organizator, zahvaljujući financijskoj podršci donatora.

DEMO_ZA_5_prijavnica_za_seminar_2011

Više o tome, pogledajte OVDJE: DEMO_ZA_5_Poziv_na_seminar_2011

Tags: , , , , , ,

RSS 2.0 | trackback