08/09 2010

Akcija “Imamo pravo znati”

Metamedia set

Transparency International Hrvatska (TIH) će od 9. rujna do 15. listopada ove godine provesti akciju „Imamo pravo znati!“ u sklopu koje će se promovirati Zakon o pravu na pristup informacijama, jedan od ključnih za daljnji razvoj demokracije i suzbijanje korupcije. Akcija ima tri temeljna cilja: upoznavanje građana s temeljnim značajkama Zakona o pravu na pristup informacijama i poticanje tijela javne vlasti da ulože veće napore u informiranje građana te zagovaranje najboljih izmjena Zakona, koji bi tijekom rujna trebao biti usvojen u Hrvatskom saboru.

Ako se doista želi kvalitetno regulirati pravo na pristup informacijama svakako treba u Zakon vratiti odredbu o povjereniku, koja je već bila predstavljena javnosti pri inicijalnoj raspravi, kao drugostupanjskom tijelu koje će odlučivati o žalbama građana pri uskraćivanju njihovog prava na pristup informacijama. Također, Hrvatska bi trebala potpisati i ratificirati Konvenciju Vijeća Europe o pristupu službenim dokumentima te uskladiti s njom Zakon, posebice kada je u pitanju povreda prava intelektualnog vlasništva. Dodatnu kvalitetu zakonu dalo bi otvaranje mogućnosti građanima za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama e-mailom i faksom te osiguravanje edukacije građana.

RSS 2.0 | trackback